Regulamin Sklepu Internetowego

malgorzataakkus.pl

§1 Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin dotyczy sklepu internetowego pod adresem: https://malgorzataakkus.pl/sklep/ prowadzonego przez Małgorzata Akkuş, ul. Cicha 16, 35-326 Rzeszów, NIP: 6852207781, REGON: 387677895.
Oferta skierowana jest do osób fizycznych i przedsiębiorców zwanych w dalszej części Konsumentem. Zawiera zasady dotyczące zawierania i realizacij umów, produktów cyfrowych, konsultacji oraz newslettera.
Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na rzecz Kupującego drogą elektroniczną. Prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu opisane są w niniejszym regulaminie. Ceny w Sklepie są cenami brutto.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego:
Sprzedający: Małgorzata Akkuş, ul. Cicha 16, 35-326 Rzeszów, NIP: 6852207781, REGON: 387677895
Sklep: Sklep internetowy pod adresem https://malgorzataakkus.pl/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę.
Konsument: Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę zakupu usługi lub produktu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,,
Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawa lub ułomna osoba prawna
Usługa – świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, usługa polegająca na udostępniani klientowi: kursów w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, przeprowadzenia Konsultacji online, doradztwa.
Produkt: produkt elektroniczny: ebook, kurs internetowy, nagranie głosu i/lub obrazu.
Produkt cyfrowy: treści cyfrowe z asortymentu sprzedawcy, dostarczane na podstawie Umowy przez Sprzedającego Kupującemu w formie elektronicznej, zapisane na niematerialnym nośniku
Usługa cyfrowa: usługa w formie dostępu do danych cyfrowych lub interakcji za pomocą kanału elektronicznego
Newsletter – treści w formie listu elektronicznego mogące zawierać prezent za zapis, informacje o nowościach, promocjach, wydarzeniach dostarczane na skrzynkę mailową Użytkownikowi po zapisie na Newsletter
Zamówienie: Oświadczenie woli konsumenta o chęci zakupu i prowadzące do zawarcia umowy zakupu
Umowa zakupu: Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem przez internet za pośrednictwem Sklepu Internetowego po akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.
E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie dokumentów elektronicznych (np. w formacie PDF, DOC), przypisany do Konta Klienta, które mogą zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępnione Użytkownikowi końcowemu. Za e-kurs należy również rozumieć materiały udostępnione poprzez korzystanie z narzędzi systemu w tym umożliwiających komunikację video, audio oraz tekstową pomiędzy Klientem a Użytkownikami, Użytkownikami Końcowymi.
Konsultacja: spotkanie online z Klientem w sposób ustalony po wykupieniu usługi.
Konto Klienta: indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi
System: oprogramowanie on-line udostępniane Klientowi przez Usługodawce, umożliwiające założenie, konfiguracje i korzystanie z elektronicznej platformy edukacyjnej w tym jej dodatkowych funkcjonalności, oraz sprzedaż E-kursów i Abonamentów.
Platforma e-learningowa: elektroniczna platforma edukacyjna zawierająca e-kursy: webtolearn.pl której dostawcą jest Web To Learn sp. z o.o, numer NIP: 5911709438, KRS: 0000823467, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie
Panel administracyjny: narzędzie dostępne w ramach Usługi poprzez przeglądarkę internetową, umożliwiające Klientowi dostąp do Konta Klienta zarządzanie Usługą (m.in. jej konfiguracje, bieżąca obsługę)

„Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Operator płatności:
Operator płatności PayPal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349
Operator płatności PayU, dostarczany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495
Operator płatności PayNow – dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną PAYNOW jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Formularz rejestracji: element oprogramowania służący do założenia Konta
Formularz zamówienia: element oprogramowania służący do złożenia zamówienia
Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego https://malgorzataakkus.pl/regulamin-zakupow/
Konto: indywidualny panel w Sklepie Internetowym udostępniony dla Konsumenta przez Sprzedawcę, po zaakceptowaniu Regulaminu.
Przedsiębiorca: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3 Sprawy techniczne


By dokonać zakupu Produktu potrzebny jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu, konto email, przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne konieczne do skorzystania z Produktu opisane są w jego opisie.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnieni formularza, w którym należy podać swój adres email, imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu.
Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Zakładanie Konta jest bezpłatne.
Usunięcie Konta jest możliwe w każdym momencie, bez podania przyczyny, po wysłaniu przez Klienta stosownej prośby za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w punkcie Kontakt.

§ 5 Składanie Zamówienia

Kupujący dodaje do koszyka Produkt w wybranej ilości, następnie przechodzi do koszyka, wpisuje dane do faktury, akceptuje Regulamin Zakupów i przechodzi do płatności.
Zakupu nie można dokonać anonimowo.

§ 6 Płatność

Płatność odbywa się drogą elektroniczną za pomocą szybkich płatności obsługiwanych przez Operatora płatności. Potwierdzenie Zakupu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu.
Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:

„Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
* Szybkie przelewy ,
* płatności mobilne, w tym blik.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe i Konsultacje znajdują się w Formularzu zamówienia.
Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§ 7 Newsletter i pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

Sprzedawca za pomocą Newslettera dostarcza nieodpłatne Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe.
W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisz się na newsletter”;
d. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
Wypisanie się z Newslettera odbywa się według instrukcji zawartej w każdym Newsletterze

§ 8 Wykonanie umowy zamówienia

Wprzypadku konsultacji i kursu opis ich realizacji znajduje się w opisie danego produktu.
Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Produkt cyfrowy zostaje wysłany na podany w Zamówieniu adres email.

§ 9 Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected]
– telefonu: +48 669836659
– pisemnie: Małgorzata Akkus, ul. Bohaterów Westerplatte 7/15, 35-040 Rzeszów

§ 10 Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy kupna produktów drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W celu odstąpienia od umowy Konsument Zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w punkcie Kontakt.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania wyraźnego oświadczenia woli o chęci rozwiązania Umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu cyfrowego wolnego od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Produktu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu i Produktu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 12 Dane i pliki cookies

Regulamin danych i plików Cookies dostępny poda adresem https://malgorzataakkus.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ofert, wprowadzania i odwoływania promocji, zmian cen Produktów bez naruszania praw nabytych wcześniej przez Kupującego.
Sprzedawca ma prawo do zmian treści Regulaminu, przy czym względem praw nabytych przez Kupującego obowiązują zasady z dnia dokonania Zakupu. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie Zakupów drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący ma prawo żądać usunięcia Konta.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2023r.